Advertistment

Externý hodnotiteľ

Výzva:

SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, hľadá externých hodnotiteľov žiadostí o grant v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy.

KRITÉRIÁ PRE VÝBER EXTERNÝCH HODNOTITEĽOV:

     A. Všeobecné kritériá:

         a. vylúčenie konfliktu záujmov

Odborný hodnotiteľ musí spĺňať podmienky vylúčenia konfliktu záujmov. Hodnotiteľom môže byť len osoba, ktorá nie je zainteresovanou osobou na strane žiadateľa: hodnotiteľ nesmie byť členom štatutárnych, riadiacich ani dozorných orgánov žiadateľa (napr. správna rada, dozorná rada), ani blízkou osobou členov týchto orgánov žiadateľa, ani byť so žiadateľom v pracovnom pomere alebo inom pracovnom vzťahu alebo v záväzkovom vzťahu podľa osobitných predpisov.

 

     B. Odborné kritériá:

a. vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa,

b. minimálne 3 roky praxe v príslušnej oblasti

c. znalosť politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (národných, európskych),

d. základné poznatky o programu Erasmus+ a jeho akciách,

e. skúsenosti v oblasti prípravy, tvorby a implementácie projektov,

f. skúsenosti v oblasti hodnotenia projektov (v rôznych grantových schémach a programoch),

g. schopnosť hodnotiť efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť výdavkov vo vzťahu k cieľom projektu,

h. schopnosť hodnotiť žiadosti v niektorom z nasledujúcich jazykov: anglický, nemecký, francúzsky,

i. IT zručnosti.

 

POSTUP PRE PRIHLASOVANIE SA NA POZÍCIU EXTERNÉHO HODNOTITEĽA:

  1. Vyplniť on-line formulár.
  2. Vyplniť testovacie hodnotenie[1].
  3. Podpísať Súhlas so spracovaním osobných údajov.
  4. Zaslať životopis, preferovane vo forme Europass CV.  
  5. Pripojiť iné dokumenty podľa vlastného uváženia (kópie certifikátov, doklady preukazujúce zapojenie sa do projektov a pod.).

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Výzva pre externých hodnotiteľov je otvorená. Žiadosť o zaradenie na pozíciu externého hodnotiteľa je možné podať kedykoľvek do termínu ukončenia výzvy. SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu si vyhradzuje právo výzvu na výber externých hodnotiteľov zrušiť. Informácia o zrušení výzvy bude uverejnená na webovej stránke www.erasmusplus.sk .

 Do procesu vyhodnotenia žiadostí o zaradenie na pozíciu externého hodnotiteľa budú zaradené iba tie žiadosti, ktoré budú spĺňať „Všeobecné kritériá“ aj „Odborné kritériá“. Žiadateľ môže žiadosť o zaradenie na pozíciu externého hodnotiteľa vziať späť na základe písomnej žiadosti písomne alebo elektronicky.

Národná agentúra bude všetkých uchádzačov informovať o zaradení/nezaradení do databázy expertov programu Erasmus+ pre vzdelávaie a odbornú prípravu.

Vybraní uchádzači budú zaškolení pred hodnotiacim procesom k danej výzve a bude im poskytnutá potrebná dokumentácia nevyhnutná pre kvalitné hodnotenie žiadostí. Hodnotenie projektov bude honorované v zmysle platného cenníka pre danú výzvu.[1] S výnimkou hodnotiteľov, ktorí pre SAAIC hodnotili v rokoch 2016 a 2017.Advertistment